MyPassion
Əliağa Vahiddən sevgi haqqında ən gözəl 10 qəzəl
30 May 2016, 19:01 \ Baxılıb: 29612 dəfə \

Füzuli ənənələrinin davamçısı olan Əliağa Vahid müasir Azərbaycan ədəbiyyatında qəzəl janrının görkəmli nümayəndəsidir. Qəzəlləri poetik dilinin sadəliyi, xəlqiliyi və ahəngdarlığı ilə seçilir, xanəndələrin repertuarında mühüm yer tutur. Nizami, Xaqani, Füzuli, Nəvai və digər ədiblərin qəzəllərini Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. Biz də bu gün sizə görkəmli qəzəlxanımızdan 10 bir-birindən gözəl qəzəl təqdim edirik. Oxuyun, zövq alın.

1. Dəlidir

Demə Məcnuna dəli, bəlkə də Leyla dəlidir
Eşq olan yerdə bütün aqilü dana dəlidir.

Saldı Yusif kimi öz sevgilisin zəncirə
Qoydu rüsvalıqı aləmdə Züleyxa dəlidir.

Eşq zincirinin iftadəsi bir mən degiləm
Həvəs-i silsileyi eşq ilə dünya dəlidir.

Sarılır çiğninə gah qoynuna, gah qamətinə
Əjdəhalər kimi ol zülfi çəlipa dəlidir.

Bir vəfasız gül üçün naləsi dünyanı tutur
Aşiqin qəlbi kimi, bülbülü şeyda dəlidir.

Bircə Şirin ilə Fərhada məzəmmət yoxdur
Vadiyi eşqdə Varmiq dəli, Əzra delidir

Əl götürməz bu qara gözlülərin zülfündən
Hər yetən zənn eləyir Vahidi guya dəlidir.

2. Gözəldir

Hər aşiqə öz istədiyi yarı gözəldir,
Hər bülbülə öz sevdiyi gülzarı gözəldir.

İlqarı gözəl olmayanı istəməz aşiq,
Can ver elə cananə ki ilqarı gözəldir.

Mən bir uca boylu gözəlin zülfünə bəndəm
Rüxsarı gözəl, şivəsi, rəftarı gözəldir.

Yüzlərlə gözəl başqa vilayətdə də çoxdur,
Amma bizim ölkə bütün – elcari gözəldir.

Yar olsa mənimlə mənə biganə nə eylər?
Uçmaz elə bir xanə ki memarı gözəldir.

Mən istədiyimçün o gülü qeyri də sevdi
Qiymətli o şeydir ki xiridarı gözəldir.

Vahid, mənə insaf elə, sima ilə baxma,
Əhsən elə bir şairə əşarı gözəldir.

3. Bəs nə deyim?

Mən o şuxə güli-rəna deməyim, bəs nə deyim?
Aşiqə bülbülü-şeyda deməyim, bəs nə deyim?

Min gözəl görsə gözüm, bir kərə doymaz könlüm,
Bu kiçik qətrəyə dərya deməyim, bəs nə deyim?

Mən əgər eşqidə Məcnun deyiləm bəs nəçiyəm?
Sevdiyim dilbərə Leyla deməyim, bəs nə deyim?

Çırpınır quş kimi hər zülfünü gördükcə könül,
Mən bu divanəyə rüsva deməyim, bəs nə deyim?

Gözlərin həsrətini çəkməyən aşiq yoxdur,
Sənə mən afəti-dünya deməyim, bəs nə deyim?

Bu şirinlik, bu lətafət ki, sənin var gözəlim!
Sənə güldən də mən əla deməyim, bəs nə deyim?

Eşqidən bir bu qədər söyləmək olmaz Vahid,
Mən bu məcnunluğa sevda deməyim, bəs nə deyim?

4. Dindir məni hərdən, gözəlim.

Dindir məni hərdən, gözəlim, fürsət olanda,
Vəslin bizə bir an, nə olar, qismət olanda?

Bax, gör, məni zülfün ne perişanliğa saldı
Bir gün açaram dərdimi cəmiyyət olanda.

Yüzlərlə cəfa etsən, unutmaz seni könlüm
Fikrimdəsən, ey gül, yenə hər söhbət olanda

Biganə əgər olmasa, tez vəslə yetərdik
Kim xeyr görüb düşməni kəmfürsət olanda?

Zülfün ki, tutub ruyini, çox qorxuram ondan
Aləm toxunar bir-birinə zülmət olanda

Könlüm necə sənsiz, gözəlim, naləsiz olsun
Bülbül dayanarmı gülünə həsrət olanda?

Vahid,hələ qarşında böyük bir gələcək var
Dünya bizə ləzzət verəcək cənnət olanda!5. Nə dedin bəs? 

Məndən, könül , o nazlı nigarə nə dedin bəs?
Çəkdin o güləndamı kenarə,nə dedin bəs?

Əvvəl bunu bildim ki,dedin aşiqin öldü
Ondan sora ol şuxə dübarə nə dedin bəs?

Mən məst yıxıldım o dilaramı gorəntək,
Evlər yıxan o çeşmi-xumarə nə dedin bəs?

Meydənmi qızarmışdı onun arizi-ali,
Ziynət vərən ol baği-baharə nə dedin bəs?

Mən xəsteyi-eşq olduğumu sordumu səndən,
Göstərdimi bimarinə çarə,nə dedin bəs?

Dami-qəmi-hicranə nəhayət verəcəkmi,
Bu barədə ol laləuzarə nə dedin bəs?

Dərdindən ölən Vahidi heç bir soruşurmu,
Ol bikəsi kim qoydu məzarə, nə dedin bəs?


6. Yalvarma 

Könül, vəfasız olan nazlı yarə yalvarma!
Nə e’tibar ona, bi’etibarə, yalvarma!

Darıxma, yaxşı-yaman ruzgarımız keçəcək,
Bu beş gün ömrə görə ruzgarə yalvarma!

Sənin də bir gün olar novbaharın, ey bülbül,
Xəzan cəfasına səbr eylə, xarə yalvarma!

Faqirə, aciz, məzlumə ehtiram eylə,
Əduyə, qaniçənə, zülmkarə yalvarma!

Vətən uğrunda ölüm mərd üçün səadətdir,
Həyat üçün fələki-kəcmədarə yalvarma!

Müxalif əhlinə baş əymə, sən də Mənsur ol,
“Ənəlhəqq” üstə çəkilsən də darə yalvarma!

Məhəbbət əhlinə, Vahid, həmişə xidmət eylə,
Nə təcdarə, nə bir şəhriyarə yalvarma!

7. Olsa

Ölməzdim əgər sən kimi bir dilbərim olsa,
Bir afəti-çan, şuxi-mələkmənzərim olsa.

Hər gun dolanıb başına qurbanin olardım,
Pərvanəsifət ucmağa balüərim olsa.

Mən də sevilərdim bütün aşiqlər icində,
Ahuləri Məçnun eləyən gözlərim olsa.

Kuyində mənə qoy nə bilir eyləsin əğyar,
Əlbəttə, cəzasın çəkər ALLAH kərim olsa.

Biganəyə mən bir belə minnətmi edərdim,
Könlüm kimi bir yari-vəfapərvərim olsa.

Vahid demərəm dərdimi mən başqa nigarə,
Yarım bilir eşgində nə dərdi-sərim olsa.

8. Olmasa da

Yanında dilbərimin etibarım olmasa da,
Yenə qəmin çəkərəm, qəmküsarım olmasa da.

Bədəndə yarı canım qalmayıb, gedib yarım ,
Gərək dözəm qəmi – hicranə, yarım olmasa da.

Günüm ki, tar olub o zülf əlindən, ey tari,
Tərənnüm eylə, səni tari, tarım olmasa da.

Üzün xəyali bəsimdir behişti – kuyində,
Yüz il xəyalıma gəlməz, baharım olmasa da.

Ləbinlə məst gözün hər düşəndə xatirimə,
Şərabə rəğbətim artır, xumarım olmasa da.

Mənim bir ahim ilə şəmlər yanır gecələr,
Toxunma, şöleyi – eşqəm, şərarım olmasa da.

Kəməndi – zülfilə, Vahid, özüm şikar oldum,
Mənim o ahu baxışlı şikarım olmasa da.

9. Gözlərinə

İcazə ver, baxım ey gül, o qarə gözlərinə,
Vurulmuşam, nə edim , aşikarə gözlərinə.

Qəm etmərəm, məni yüz dəfə gündə öldürəsən,
Baxanda bir də dirilləm, dübarə gözlərinə.

Camalın açma, gülüm, qorxuram görüb üzünü,
Gün olsun hüsnünə aşiq, sitarə gözlərinə.

Olaydı qismət öpəydim o nazik əllərini,
Ürəkdən eyləmişəm ixtisarə gözlərinə.

Kəməndi – ah ilə səyyadlar dalınca düşər,
Bu naz ilə əgər etsən işarə gözlərinə.

Gözüm götürməyir əğyarlar baxanda sənə,
Bir ayrı gözlə edirlər nəzarə gözlərinə .

Şikəstə Vahidə olmaz təbiblərdən əlac,
Qalıbdır indi sənin bircə çarə gözlərinə

10. Olacaq

Nə qədər eşqimiz , ey gül , belə pünhan olacaq,
Aşikar eyləməyincə ürəyim qan olacaq?

Nə qədər gül üzünün həsrətin aşiq çəksin,
Nə zaman vəslinə bəs yetməyə imkan olacaq?

Bəs haçan rəhm edəcək bülbülü – biçarəyə gül
Nə qədər bəs o fəğirin işi əfğan olacaq?

Eşqdən başqa nə dərd olsa yenə çarəsi var,
Ayrılıq dərdinə, bilməm necə dərman olacaq?

Öz xoşumla o qarə zülfə əsir oldum özüm,
Bilmədim, xatirim eşqində pərişan olacaq.

Sən götürt məscidi zahid , bizə meyxanəni ver,
Kim bu işdə görək axırda peşiman olacaq?

Hələ Vahid , meyə meyl eyləmə , qoy gəlsin o gül,
Yarsız yerdə mey içmək bizə nöqsan olacaq.

Mənbə: Pahoo.az

Bənzər məqalələr
Şərhlər (42)
 • MyPassion

  Eylül
  15 Noy 2018, 21:07 - [cavab]

  Çok güzel
 • MyPassion

  Nurlan Vahidoglu
  10 Noy 2018, 21:38 - [cavab]

  Vahidin bir qezelinde men oxumuwam gozeldir adli qezelini
 • MyPassion

  Nurlan
  10 Noy 2018, 21:37 - [cavab]

  Elyaga Vahidin bir q
 • MyPassion

  imran hiseyinzade
  26 Okt. 2018, 14:49 - [cavab]

  salam alekum, Elyaga Vahidin, bir qezelin axdariram, bir misra yazacam,arxasin bilen varsa yazsin cox xaish,,,,vefasiz yar sevenin xoş heyati olmazmiş,ne suphum sup oldu, ne şami şam eledim, bir insafsiz gözələ coxdan əsirəm vahit,ölüm zulum axir onu, kemende ram eledim
 • MyPassion

  Cavanşir cahangirov
  17 Okt. 2018, 23:36 - [cavab]

  gozel qezellerdi
 • MyPassion

  ♥♥♥
  11 Okt. 2018, 18:04 - [cavab]

  )))))))
 • MyPassion

  Sahib
  11 Okt. 2018, 16:34 - [cavab]

  On—on beş il bu yerdə bundan qabaq....bizim bu bakıdan verirlər soraq ...xalqı soyan bəydi,xandi,qolçomaq ...o,köhnə dövranı görənlər bilir....Bizim bakıymış qoçunun gur yeri ..fısqırıq,həngamə vurha vur yeri...bir aləm ki çap atını sür yeri..o,qanlı meydanı görənlər bilir...həddi neydi mektəbə getsin qadın ...sənətin elmin çəkə bilsin adın...o an əri yandırardı həftadın..dinçi müsəlmanı görənlər bilir...əməkçilər ərzə yazırmış çara.... çar onların dərdinə qılsın çara...bələd olsan əgər doqquz yanvara... ogüllə boranı görənlər bilir.....BU VAHİDİN HEÇ YERDE TAPIB OXUYA BİLMEDİYİM Ş`ERİDÜ BUNU ATAM MENİMÇÜN UŞAQ VAXTI DEYİB YADIMDA NECE QALIB ELECE DE KÖÇÜRDÜM BURA
 • MyPassion

  Sahib
  10 Okt. 2018, 09:09 - [cavab]

  ən gözəl qəzəli qaldı ki....mən vermışəm könlümü yarə özü bilsin ....istər eləsin hicrilə yarə özü bilsin
 • MyPassion

  Pühan
  20 Sent 2018, 13:37 - [cavab]

  Belə şair çətin birdə DOĞULA
 • MyPassion

  Pühan
  20 Sent 2018, 13:37 - [cavab]

  Belə şair çətin birdə DOĞULA
 • MyPassion

  Pühan
  20 Sent 2018, 13:37 - [cavab]

  Belə şair çətin birdə DOĞULA
 • MyPassion

  Eli
  15 Sent 2018, 00:54 - [cavab]

  salam men geldim
 • MyPassion

  İmran huseyinzadə
  30 Avq. 2018, 09:55 - [cavab]

  Yaninda dilberimin ehtibarim olmasada, yene qemin cəkərəm qəm guzarim olmasada, super
 • MyPassion

  Zehra nir
  22 Avq. 2018, 16:12 - [cavab]

  delidir supper dii aaa
 • MyPassion

  Axilles
  7 Avq. 2018, 01:19 - [cavab]

  Super
 • MyPassion

  Ponçik
  21 İyul 2018, 17:00 - [cavab]

  Salam NORMAL SİZ?
 • MyPassion

  .......
  17 İyul 2018, 10:55 - [cavab]

  Salam necesiz
 • MyPassion

  aytac
  16 İyul 2018, 19:57 - [cavab]

  elkum salam
 • MyPassion

  Seyfullayev Emil
  30 İyun 2018, 23:33 - [cavab]

  Vətənin seyrinə gəl gör nə gülüstanım var? bu qəzəl kimindir?
 • MyPassion

  Ponçik
  23 İyun 2018, 20:11 - [cavab]

  Salam

 • 1 2 3

Şərh bildir