Məqalə.Net — Milli Məqalə Portalı
20.10.2018 Saat: 06:13
#Maraqlı #Faydalı #Texnologiya #Elm və Təhsil #Mətbəx #Oyunlar #Musiqilər #Yumor #Şeirlər #Uşaq dünyası #Hekayələr #Tariximiz #Şəkillər #Tibb sahəsi #Proqramlar #Videolar

Faydalı » Yaddaşı necə gücləndirməli?Yadda saxlamaq və ya unutmaq beynin funksiyaları ilə əla­qədardır. Hafizə dərk edilən, qəbul edilən, öyrənilən şeyləri ağılda saxlama və xatırlama xüsusiyyətidir. Hafizə yerinə yaddaş sözü də işlədilir. Hafizə böyük bir nemətdir. İnsan keçmişini hafizəsi ilə yadda saxlayır, gələcəyini də bu hafizə ilə qurur. Unutqanlıq da öz-özlüyündə bir nemətdir. İnsan əziyyət çəkir, çətinliklərə qatlanır, ağrı-acını hiss edir. Bir müddət sonra isə unutqanlıq sayəsində sıxıntılarını xatırlamır, psixoloji baxımdan rahatlayır. Hətta keçmişin məşəqqətlərini xatırlamamaq bir xoşbəxtlikdir.

Müasir dövrdə yaddaşı gücləndirmək və mühüm məlumatları unutmamaq əksər insanların əsas problemidir. Görəsən, komp­yuterlər, yaddaş kartları və s. texnologiyalar yaddaşı gücləndirir, yoxsa zəiflədir?

Tibbi baxımdan unutqanlıq

İnsan beyninin inkişafı müəyyən yaşa qədər (18-20 yaş) beyin­ hü­ceyrələrinin sayca artması ilə beyin həcminin böyüməsi şəklində gerçəkləşir. Mövcud beyin hüceyrələrindən istifadə və hüceyrələrarası əlaqələrin formalaşması ilə beynin inkişafı davam edir. Bu da beyindəki neyronlarla bağlıdır. Hamımız 20 yaşa qədər necə sürətlə öyrəndiyimizi və öyrəndiklərimizi uzun müddət unutmadığımızı bilirik. Bu sürətli qavrayış prosesi beynin iki istiqamətdə inkişafı ilə əlaqədardır. 20 yaşdan sonra isə beyin sadəcə mövcud olan beyin hüceyrələri arasındakı əlaqələri artıraraq inkişaf edir. Digər yandan da yavaş-yavaş hüceyrə ölümü başlayır. Biz nə qədər çox sahə ilə maraqlanır, intellektual səviyyəmizi nə qədər genişləndirirksə, beynimiz də o səviyyədə inkişaf edir.

Yaşın artması ilə hüceyrələrin ölməsi nəticəsində istifadə olunan hüceyrə bazası getdikcə azalır. Yenilənmə də həmçinin. Quran yaşlanma ilə əlaqədar insanın geri gedişini belə ifadə edir: “Kimə uzun ömür versək, onu xilqətcə dəyişib tərsinə çevirərik, başqa şəklə salarıq (qüvvəsini alar, gözünün nurunu aparar, hafizəsini zəiflədib bildiklərini unutdurar, özünü də uşaq kimi edərik). Məgər (bütün bunları gördükdən sonra Allahın hər şeyə qadir olduğunu) dərk etməzlərmi?”.[1]

Bu səbəbdən bir müddət sonra beyin yeni şeylər öyrənərkən çox istifadə olunmayan bəzi məlumatları silir, kompyuterin yad­daşı kimi. Kompyuterin yaddaşı dolanda bəzi istifadəsiz  mə­lumatları silib boş yer açmaq lazım gəlir. Beyinin öyrənməsi də keçmiş məlumatların silinib yenilərinin yazılması ilə mümkün olur. Dolayısilə, müəyyən yaşdan sonra hafizəmizdə təbii unutma prosesi baş verir. Zehin əhəmiyyətli saydığı məlumatları saxlayır, daha az əhəmiyyətli bildiklərini isə unudur.

Müəyyən yaşlarda həyatın axarında rastlaşdığımız stress, iş və ya dərsin çoxluğu, şəxsi həyatda itkilər kimi çətinliklər zamanı “unutqanlıq”dan şikayətlənirik. Bu şikayətlərin çoxu da diqqətin azlığı, depressiya kimi səbəblərlə bağlıdır. Unutqanlığın səbəbi nə olur-olsun, əgər bu hal gündəlik həyatımıza, iş və şəxsi həyatımıza təsir edirsə və unutqanlıq üzündən həyatda problemlərlə üzləşməyə başlamışıqsa, mütləq mütəxəssisə mü­raciət etməliyik.

Unutqanlıq fiziki xarakterli olduğu kimi, şeytani də olur

Şeytan yaradılışı etibarilə insanın damarlarında gəzib-dolaşa bilir. Beyindəki neyronlardan qan damarlarına qədər, hər yerdə gəzmə qabiliyyəti vardır. Allah Rəsulu buyurur: “Şeytan damarlardakı qan kimi insanın vücudunda gəzir. Mən onun qəlbinizə bir pislik salmasından qorxuram”.[2] Unutqanlığın şeytanın hiyləsi olduğunu göstərən Quran ayələri də vardır: “(Yusif) bu iki nəfərdən nicat tapacağını yəqin etdiyi kimsəyə dedi: “Ağanın yanında məni də yada sal!” Lakin Şeytan ona ağasının yanında (Yusifi) yada salmağı unutdurdu və buna görə də o, (Yusif) bir neçə (yeddi və ya on iki) il zindanda qaldı.”[3] Bir başqa ayəyə nəzər salaq: “Çünki bəndələrimdən bir zümrə (möminlər) var idi ki, onlar: “Ey Rəbbimiz! Biz (Sənə) iman gətirdik. Artıq bizi bağışla, bizə rəhm et. Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan!” – deyirdilər. Siz isə onları məsxərəyə qoyurdunuz. (Bu məsxərə, lağlağı başınızı o qədər qatmışdı ki) Məni yada salmağı belə sizə unutdurmuşdu. Siz (istehza ilə) onlara gülürdünüz.”[4] Bu ayədə də şeytanın bəndələrə Allahı yada salmağı unutdurmasından bəhs edilir.

“Kəhf” surəsindəki ayədə isə Həzrət Musaya yoldaşlıq edən gənc şeytanın üzündən balığı yaddan çıxardığını deyir: “Gö­rür­sənmi, biz (həmin yerdə) qayanın yanında gizləndiyimiz zaman mən balığı unutdum. Doğrusu, onu xatırlamağı mənə yalnız Şeytan unutdurdu. (Balıq dirilib) əcaib bir şəkildə dənizə yollanmışdır!” – deyə cavab verdi.”[5]

Beyinin möcüzəvi quruluşu və unutqanlıq

Tibbi araşdırmalara görə insan beyninə milyonlarla neyron (sinir hüceyrəsi) yerləşdirilmişdir. Allah-Təala bu neyronlar sayəsində insana neçə kitabxana həcmində biliyi öyrənmək və yadda saxlamaq qabiliyyəti vermişdir. Hafizənin əsas vəzifəsi məlumatı toplamaq, yaddaşda saxlamaq və lazım gələndə istifadəyə təqdim et­məkdir.

İnsanların zehnini lüzumsuz və zərərli şeylərdən qoruduğu və yaradılış qayəsinə uyğun yaşadığı dövrlərdə bir şeyi bir dəfə eşitməklə əzbərləyən Əbu Hüreyrə (r.a) kimi fitri hafizəyə malik şəxsiyyətlər yetişmişdir. Allah Rəsulunun (s.a.s.) əmri ilə cəmi on-on beş gün ərzində ibranicəni məktub yazma, gələn məktubları tərcümə etmə səviyyəsində öyrənən Zeyd ibn Sabit (r.a) kimi yüzlərlə səhabə eşitdiyini bir dəfəyə öyrənən və bir daha yaddan çıxarmayan insanlardır. Xüsusilə, Tabiun və Təbeyi-tabiun dövrü güclü yaddaşını İslama sərf edən, elm öyrənib öyrədən  alimlərin çoxluğu ilə yadda qalmışdır. Məsələn, Əhməd ibn Hənbəl mövzusu eyni olsa da, fərqli sənəd və mətinlərdə nəql olunan bir milyon hədisi əzbərləmiş və 40 min hədis ehtiva edən məşhur “Müsnəd”ini üç yüz min hədisin içindən seçərək ərsəyə gətirmişdir. İmam Buxari hədisləri rəvayət edənlərin adını və hədislərdəki fərqli sözləri əzbər deyirdi.

Ancaq son dövrlərə doğru hafizələr elə bil dondu, cılızlaş­dı.  Bu gün insanlar qısa və sadə mətnləri iyirmi dəfə oxuyub­ öyrənə bilmirlər. Bulanıq zehinlər, dağınıq fikirlər və kirli qəlblər həm öyrənmə müddətinin uzanmasına, həm də unutqanlıq xəstəliyinə gətirib çıxardı.

Hafizənin zəifləməsinin səbəbləri

Hafizənin zəifləməsinin bir çox səbəbi var. Beyin və hafizəni araşdıran alimlər beyin üçün zəruri fermentlərin çatışmamasını, stress və gərginlik zamanı beyin enerjisinin qısa müddətdə tükənməsini əsas səbəblərdən sayırlar. Bəzən də insanın fizioloji quruluşunun və fiziki xüsusiyyətlərinin də hafizə zəifliyinə səbəb olduğunu bildirirlər. Mütəxəssislər yaşlandıqca bədənin bəzi orqanlarının yorulduğunu, buna görə də bəzi funksiyalarını yerinə yetirə bilmədiyini deyirlər.

Bütün bunlarla yanaşı, keçmişdən bu günədək bəzi İslam alimləri həddən artıq yatmağın beyni kütləşdirdiyini, dolu mə­də­nin zehnə mənfi təsir etdiyini, sübh namazından sonra­ kə­rahət vaxtında yatmağın və harama baxmağın da unutqanlı­ğa­ səbəb olduğunu bildirmişlər. Həmçinin zehin kirliliyinin­ ha­fizəni zəiflətdiyini düşünən müsəlman alimləri lüzumsuz iş­lər­dən, faydasız söhbətlərdən, lazımsız məlumatlardan və uzun-uzadı xəyallar qurmaqdan çəkinməyin vacibliyini vurğulamışlar. Hətta sistemsiz düşünmə vərdişinə yol açar və yaddaşı lüzumsuz məlumatlarla doldurar deyə qəbir daşlarının üstündəki yazıların oxunmasını belə düzgün saymamışlar. Bugünkü reklam lövhələri, maşın nömrələri, televiziya və qəzetlərdəki lüzumsuz səhnə və şəkillər qəbir daşlarındakı yazılar kimi zərərli ola bilər. Hərçənd, zehinləri kirlədən, qəlbləri bulandıran və hafizəni zəiflədən qarmaqarışıq bir dünyanın sakinləri olaraq bizlər qəbir daşlarındakı yazıların unutqanlığa səbəb olduğunu anlamaqda çətinlik çəkirik. Ancaq yaddan çıxarmayaq ki, saleh sələflərimiz məsələyə öz təmiz mühitlərindən yanaşmışlar.

Hesab edirəm ki, şəhvət hislərini körükləyən və nəfsani duyğuları oyadan amillər hafizənin zəifləməsində başlıca “rol oynayır”. Bu gün ailə və cəmiyyətin vəziyyəti xüsusən, gənclərin gözəl və sağlam yetişməsi baxımından qənaətbəxş deyildir. Üstəlik kənardan axıb gələn və ruhu zədələyən zərərli təlqinlər təmiz beyinləri iflic edir. Filmlər, televiziya verilişləri, teatr tamaşaları, moda sərgiləri, maqazin proqramları, gündəlik xəbərlər, siyasi polemikalar, idmançı və sənətçilərin əhəmiyyətli hadisə kimi nümayiş etdirilən hərəkət və sözləri, sırf maraq oyatsın deyə uydurulan yalanlar, hər cür sensassiyalar… onsuz da kifayət qədər zəifləmiş beyinləri büsbütün zəbt edir.

Və çağdaş dünyanın insanları haram dinləmək, haram danışmaq və harama baxmaq kimi günahlar bataqlığında çırpınmaqdadır.

Harama baxmaq hafizəni kütləşdirir

Allah dostları harama baxmağın unutqanlığa səbəb olduğunu israrla vurğulamışlar. Gözlərinə hakim ola bilməyən və daima şəhvani şeylərə baxan bir adamın hafizəsinin getdikcə kütləşdiyini bildirmişlər. Belə ki, İmam Şafei həzrətləri müəllimi Vəki ibn Cərraha hafizəsinin zəifliyindən şikayətlənmiş, o böyük alim də tələbəsini ən kiçik günahdan belə uzaq durmağa çağırmışdır: “Elm ilahi bir nurdur. Allah daima günah işləyən insana öz nurunu lütf etməz”. İmam Şafei ehtimal ki, mətni bir dəfə deyil, iki və ya üç dəfə oxuyaraq əzbərləməyə başlayanda hafizəsindən gileylənmişdir. Yoxsa İmam Şafei kimi böyük alimin, Allah dostunun bilə-bilə günah işlədiyini düşünmək olmaz.

Ümmətini harama baxmamağa səsləyən Allah Rəsulu (s.a.s.) kişi-qadın hər kəsin iffət libasına büründüyü bir dövrdə, özü də həcci yerinə yetirib Ərəfatdan qayıdarkən ətrafdakı qadınları görməsin deyə tərkinə aldığı (Həzrət Abbasın oğlu) Fəzlin başını sağa-sola çevirmişdi. Rəsulu-Əkrəm (s.a.s.): “Baxmaq şeytanın zəhərli oxlarındandır”, – buyuraraq onlardan qorunmağın vacibliyini vurğulamışdı.[6] Həzrət Əliyə, onun timsalında da bütün ümmətinə xitabən: “Ey Əli, qeyri ixtiyari gözünə ilişən harama ikinci dəfə baxma. Çünki ilk baxış lehinə, ikinci baxış isə əleyhinədir”, – buyurmuşdur.[7] İlk baxış qeyri-iradi, ikinci baxış isə iradidir. Həzrət Cərir (r.a.) Allah Rəsulundan (s.a.s.) ani baxışla əlaqədar hökmü soruşmuş, Peyğəmbərimiz (s.a.s.) də: “Nəzərini dərhal çevir”, – deyə buyurmuşdur.[8]

Yaddaşı nə cür gücləndirə bilərik?

Hafizəni zəiflədən şeylər olduğu kimi onu gücləndirən səbəblər də vardır. Xüsusilə, rejimli həyat, prinsipial işləmək, sistemli düşünmək və beyni daima işlətmək kimi amillər hafizənin qüvvətlənməsində vacib rol oynayır. Mütəxəssislər: “Çox işləmək beyni yorur” fikrini düzgün hesab etmir. Beyin yorğunluğunun səbəbi çox işləmək deyil, yanlış istifadə və ya istifadəsizlikdir. Bəli, beyin çox çalışmaqdan yorulmur, əksinə işlədikcə itiliyini, səmərəliliyini artırır. Beyni yoran və kütləşdirən işləmək yox, boş-bekar durmaq, düşünməmək, təfəkkür etməmək və bekar qalmaqdır. İstifadə olunmayan orqanlar passivləşdiyi, işlən­mə­yən kotan pas atdığı kimi, hafizə də düzgün istiqamətdə işlə­dilməyəndə kütləşir.

Əfsuslar olsun ki, gündən-günə inkişaf edən texnologi­ya­ insan beyninin işini müəyyən qədər azaldır. Bu günün tə­lə­bələri hesablayıcı maşınlara və kompyuterlərə arxayın olub vur­ma cədvəlini belə əzbərləməyə ehtiyac görmürlər. Bu hazıra nazirlikdən irəli gələn tənbəllik də beyin şöbələrinin ak­tiv­ləşməsini əngəlləyir. Bəli, insan mütləq texnoloji imkanlardan yararlanmalı, ancaq tarazlığı pozmamağa çalışmalıdır. Məsələn, hafizə kütləşməsin deyə sadə işlərdə kompyuterdən istifadə etməmək daha məqsədəuyğundur. Kompyuter hafizənin işini asanlaşdırmaqla yanaşı, elə proqramlaşdırılmalıdır ki, beyni məşq etdirsin. Kompyuterdən alternativ beyin kimi istifadə olunmalıdır. Özümüzü kompyuterə əmanət etməməliyik. İnsan əzbərləməkdən çox öyrənməyə önəm verməli və daha çox bu istiqamətə yönəlməlidir. Lakin bəzi əhəmiyyətli mətnləri əzbərləmək də zehni məşq etdirmək baxımından çox faydalıdır.

Digər tərəfdən, mütəxəssislər bəzi qidaların beynin işinə birbaşa təsir göstərdiyini də qeyd edirlər. Məsələn, səhər yeməyi beynin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir, səhər yeməyi yeməyən insanlarda isə diqqət dağınıqlığı meydana gəlir. Unutqanlığı azaltmaq və hafizəni qüvvətləndirmək üçün tərkibində beynin əsas qida maddəsi – qlükoza olan kişmiş kimi qidaların qəbulunu məsləhət görürlər.

Hafizəni qüvvətləndirmə namazı

Bilik və təcrübələri ilə bizə yol göstərən alimlərimiz hafizəni gücləndirib unutqanlığı azaltmaq üçün həm bir qisim dualar oxumuş, həm də hər səhər 21 dənə çəyirdəkli quru üzüm yeməyi adətə çevirmişlər. Allah dostları həmçinin yaddaş zəifliyindən gileylənən insanları bu hədisi-şərifdə göstərilən dörd rükətli namaza və namazın ardınca edilən duaya yönəltmişlər:

Bir gün Həzrət Əli Allah Rəsulunun yanına gəlib Qurani-Kərimi yadda saxlaya bilməməkdən şikayət edir:

− Quran qəlbimdən uçub gedir. Yadımda qalmır.

Rəsulu-Əkrəm:

− Cümə gecəsinin son üçdə birində qalx, mələklər o zamana şahidlik edirlər, o vaxt edilən dualar qəbul olunur. Əgər o saatda qalxa bilməsən, gecənin əvvəlində və ya ortasında qalx, dörd rükət namaz qıl. Birinci rükətdə “Fatihə” və “Yasin”, ikinci rükətdə “Fatihə” ilə “Duxan”, üçüncü rükətdə “Fatihə” və “Səcdə”, dördüncü rükətdə “Fatihə” ilə “Mülk” surəsini oxu. “Əttəhiyyat”ı bitirdikdən sonra Allaha həmd-səna et. Mənə və başqa peyğəmbərlərə də salavat gətir. Kişi-qadın – bütün möminlərdən ötrü Allahdan bağışlanma dilə. Daha sonra da bu duanı oxu” − buyurur və “Hifz duası” adı ilə  kitablara düşən duanı təkrar etməyi tapşırır .

Həzrət Əli (kərrəməllahu vəchəhu) bu məsləhətə beş və ya yeddi gecə əməl edir və gəlib Allah Rəsuluna belə deyir:

− Ey Allahın Rəsulu! Əvvəllər dörd-beş ayəni belə əzbərləyə bilmirdim. Amma indi qırxa yaxın ayəni əzbərləyə bilirəm. Ayələri oxuyanda da Allahın kitabı gəlib gözümün qabağında dayanır. Əvəllər bir hədisi eşidəndə təkrarlasam da, tam əzbərləyə bilmirdim. Amma indi hədisləri eşidib onları danışanda bir hərfini belə qaçırmıram.[9]

[1] “Yasin” surəsi, 36/68

[2] Əbu Davud, “Sünnət”, 18

[3] “Yusif” surəsi, 12/42

[4]  “Möminlər” surəsi, 23/109-110

[5] “Kəhf” surəsi, 18/63

[6] Hakim, “Müstədrək”, 4, 314

[7] Tirmizi, “Ədəb”, 28; Əbu Davud, “Nikah” 44

[8] Müslim, “Ədəb”, 45; Əbu Davud, “Nikah” 44

[9] Tirmizi, “Daavat”, 114

Mənbə: Meneviyyat.az
Baxılıb: 1173 dəfə.
Yazıldığı vaxt: 31 May 2016, 17:42

Şərhlər (0)
Həmçinin bax


Şəkildə cazibədar görünməyin 10 qaydası Şəkildə cazibədar görünməyin 10 qaydası
Necə olur ki, real həyatda qeyri-adi özəlliyi olmayan adi insanlar, aktrisalar fotolarda həmişə gözəl görünürlər, amma biz adi insanlar özümüzü yüz şəkildən birində bəyənirik? Şəkillərdə qüsurlarımızı necə gizlədə bilərik? Sən demə bunun ü&...
Rahat yatmaq istəyirsinizsə, limonu dilimləyin və .. Rahat yatmaq istəyirsinizsə, limonu dilimləyin və ..
Limon dilimləri ilə yatmağın 5 faydası Limonun faydaları haqqında çox eşitmişik. Lakin limon dilimləriylə yatmağın sağlamlığa faydalı olduğunu da bilirdinizmi? Meqale.net Aile.lent.az-a istinadən bu məqalədə sizə limon dilimləri ilə yuxuya getməyin və rahat yatmağın mümkünlü...
Güclü küləyin sağlamlığınıza 7 mənfi təsiri Güclü küləyin sağlamlığınıza 7 mənfi təsiri
Hələ dahi Hippokrat və Parasels elmi əsərlərində havanın insan sağlamlığına ciddi təsirini qeyd edirdilər. Müasir tibb də havanın insan sağlamlığına olan təsirini təsdiqləyir. Yağış, güclü külək, hava temperaturunun və atmosfer təzyiqinin kəskin dəyişilməsi əksər insanların sağla...
Bu əşyaların son istifadə tarixini bilirsiniz? Bu əşyaların son istifadə tarixini bilirsiniz?
Elə əşyalar var ki, mütəmadi olaraq onlardan istifadə edirik. Lakin istifadə müddətlərini nəzərə almırıq. Halbuki əşyaşların da ömrü var. Meqale.net Aile.lent.az-a istinadən son istifadə tarixini bilmədiyiniz əşyalarla sizi tanış edir. Əgər hələ də onları istifadə edirsinizs...
Android cihazlar üçün 5 qızıl məsləhət Android cihazlar üçün 5 qızıl məsləhət
Salamlar. Hər kəsə lazım ola biləcək bir yazı paylaşacam bu gün. Başlayaq... 1. Android cihazlarda tez-tez donma baş verir. Və insanlar cihazı format etməklə bir müddətlik bu problemdən xilas olurlar. Bir neçə formatdan sonra ya istifadəçi bezir, yaxud cihaz formatlanmaya ...
Dodağınıza uçuq çıxıb? Pambığı süddə isladın və.. Dodağınıza uçuq çıxıb? Pambığı süddə isladın və..
Həm canımızı ağrıdan, həm də gözəlliyimizə kölgə salan uçuqlardan qurtulmaq asan olmur. Lakin bu problemlə də mübarizə aparmağın yolları var. Aile.lent.az uçuğu sağaldan tövsiyələr təqdim edir. Qarğıdalı nişastası 1 qaşıq qarğıdalı nişastası ilə 1 qaşıq suyu qar...
Duzlu suyun möcüzəsi! Duzlu suyun möcüzəsi!
Xüsusilə qışda meydana gələn boğaz quruluğu müalicəsində, limonlu çay, bitki çayları kimi üsullar istifadə edilir. Ancaq duzlu su ilə qarqaranın təsiri hamıya məlum deyil. Qışda quru havalarda və davamlı kondisionerli mühitdə olan insanlarda boğaz quruluğuna tez-te...
Gözləri işıqlandırmaq və göz zəifliyinin qarşısını almaq üçün bu məşqi edin Gözləri işıqlandırmaq və göz zəifliyinin qarşısını almaq üçün bu məşqi edin
Nəzərə alsaq ki, indi hamımız həm televizor qarşısında, həm də kompyuter qarşısında daha çox vaxt keçiririk və bu vaxt isə sonda bizim gözlərimizin işığının itməsi ilə nəticələnir. Bu göz məşqi həm çox asan, həm də olduqca faydalıdır. Deməli belə edirsiniz, hardasa ...
Yarım saat soyuq havada gəzsəniz... SUPER FAYDALARI Yarım saat soyuq havada gəzsəniz... SUPER FAYDALARI
Soyuq havanın bilinməyən faydaları Çoxları qışı sevmir. Ancaq soyuq havanın arıqlamağı asanlaşdırmaqla yanaşı xoşbəxtlik hormonunu artırmağa qədər bir neçə faydası var. Əksər insanlar soyuq havalardan uzaq durub evdə oturmağa üstünlük verir...
Beyini aktivləşdirmək və qocalmaqdan qorumaq üçün hər gün 1 stəkan bunu için... Beyini aktivləşdirmək və qocalmaqdan qorumaq üçün hər gün 1 stəkan bunu için...
Hamı bilir ki, süd sümüklər üçün çox faydalı məhsuldur. Rusiya KİV-in məlumatına görə, Rusiya alimlərinin son araşdırmaları göstərib ki, süd həmçinin beyin üçün də çox faydalıdır. Araşdırmada yaşlı insanlar iş...
Baş ağrısından bircə dəqiqəyə qurtulun. Çox asan! Baş ağrısından bircə dəqiqəyə qurtulun. Çox asan!
Alnınızın bu nöqtəsinə masaj etsəniz... İnsan bədənini rahatlaşdırmaq üçün çox sayda masaj texnikası var. Bunlardan bir neçəsi yalnız sağlamlıq üçün deyil, eyni zamanda insanın özünü yaxşı hiss etməsinə səbəb olur. Hətta boş vaxt...
Bunları çaya əlavə etməyin! Təəccüblənəcəksiz! Bunları çaya əlavə etməyin! Təəccüblənəcəksiz!
Çayın faydaları haqqında çoxlu sayda araşdırmalar var. Çay orqanizmi tonuslaşdırır, qocalma proseslərini ləngidir, damarlarda trombların əmələ gəlməsinin qarşısını alır, immun sistemi üçün faydalıdır, xərçəngəleyhinə təsirə malikdir. Adətən, çayı...
Gözəl görünmək istəyən xanımlara kosmetoloqdan ÖZƏL MASKA Gözəl görünmək istəyən xanımlara kosmetoloqdan ÖZƏL MASKA
Yağlı, quru və qarışıq dərilər üçün maska Gözəl görünmək hər qadının arzusudur. Hansı qadın təmiz və qüsursuz dəriyə sahib olmaq istəməz ki?! Ancaq bunun üçün xanımlar evdə dərilərinə qulluq etməli, müxtəlif maskalar düzəltməlidirlər...
Çayın ürək sağlamlığına olan 3 faydası Çayın ürək sağlamlığına olan 3 faydası
Bir çox insanlar bilmir ki, çay ürək üçün çox faydalı sayılır. Çayın ürəyin sağlamlığına olan faydaları bunlardır: - çay sidikqovucu təsir edir və bu səbəbdən ödemləri və ürəyə düşən gərginliyi azaldır - çay təz...
Gündə 1-2 diş sarımsaq yeyirsinizsə.. Gündə 1-2 diş sarımsaq yeyirsinizsə..
Sarımsağın faydaları insanlara qədim zamanlardan məlumdur. İltihab, virus, mikrob və qurd əleyhinə xüsiyyətlərə malik olan bu təbii dərman dünyanın bütün mətbəxlərində istifadə olunur. Çin alimlərin sarımsağı xoşlamaq üçün növbəti səbəb aşkar edibl...
Narı buzxanada saxlamağın üsulu Narı buzxanada saxlamağın üsulu
Nar vitamin və mineralla zəngin bir meyvədir. Nar suyu antioksidanlar baxımından çox zəngindir. İndi də mövsümü olduğunu nəzərə alsaq, yəqin ki, hamımızın evində nar var. Bəs bütün ilboyu təzə nar yemək nə qədər inandırıcıdır? Ümumiyyətlə, bu, mümkünd&u...
Dezodorantlar qorxunc xəstəlik yaradır! Dezodorantlar qorxunc xəstəlik yaradır!
Son dövrlər sürətlə yayılan döş xərçəngi ilə bağlı aparılan araşdırmalar nəticəsində dəhşətli faktın üstü açılıb. Meqale.net ATV.az-a istinadən yazır ki, döş xərçəngini əmələ gətirən səbəblər arasında tərkibində alüminium tozunun olduğu dezo...
Alimlər yuxusuzluqla mübarizənin sadə üsulunu açıqlayıblar.. Alimlər yuxusuzluqla mübarizənin sadə üsulunu açıqlayıblar..
Mütəxəssislər yuxusuzluqla dərmanlarla deyil, ənənəvi üsul ilə mübarizə aparmağı məsləhət görürlər. Yuxusuzluqla mübarizəyə aid bir çox tədqiqatlar mövcuddur. Adətən belə halda insanlar çox zaman tibbə müraciət edirlər. Baxmayaraq ki, yuxusuzl...
Bu 2 pis vərdiş kökəlməyə səbəb olur Bu 2 pis vərdiş kökəlməyə səbəb olur
Piylənmə artıq bütün dünyada ciddi problemə çevrilib. Piylənməyə cavan insanlarda və hətta uşaqlarda da tez-tez təsadüf edilir. Piylənmə tək kosmetik qüsur deyil, bu çox ciddi pozulmadır. Piylənmə bir çox xəstəliklərin (ürək-damar sistemi xəstəli...
Yeməkdən yarım saat əvvəl sodalı su için Yeməkdən yarım saat əvvəl sodalı su için
Sodalı su içməyin faydaları Soda (karbonat) evdə geniş istifadə edilən məhsullardan biridir. Bunun da səbəbi həm yeməklərdə, həm də təmizlik işlərində işə yaramasıdır. Meqale.net Aile.lent.az-ın məlumatına istinadən bildirir ki, soda müəyyən ölçüdə az miqdarda isti...
Görün siqaret çəkmək nəyə səbəb olurmuş?! Görün siqaret çəkmək nəyə səbəb olurmuş?!
Görün siqaret çəkmək nəyə səbəb olurmuş?! Alimlər aşkar edib ki, gündə bir paket siqaret çəkmək hər il çəkən şəxsin ağciyər hüceyrələrində 150 təhlükəli dəyişikliyə səbəb ola bilər.   Bu, bədənin müxtəlif orqanlarında siqaretin səbəb olduğu ...
Bir çürük diş görün sağlamlığımıza necə də ziyan vurur! Bir çürük diş görün sağlamlığımıza necə də ziyan vurur!
Ağızda çürük dişlərin olması tək kosmetik defekt deyil. Çürük dişlərdə patoloji mikroblar (stafilokokklar, streptokokklar) sürətlə çoxalır və sonra qan axını ilə bütün orqanizm boyu yayılır ki, bunun nəticəsində insanda çox ciddi pozulm...
Sirkə turşusu ilə döymələri silmək mümkündür Sirkə turşusu ilə döymələri silmək mümkündür
Döymə və ya tatunun silinməsi həmişə insanların narahat olduğu bir problemdir, beləki həm dinimiz, həm də cəmiyyətimiz döymələri bəyənməmiş. Bundan nəticə çıxarmaq istəyən insanlarsa müxtəlif yollar axtarmağa çalışmışlar. Bir neçə üsul var. Məsələn lazerlə...
Saç tökülməsi və kəpək əleyhinə RESEPT Saç tökülməsi və kəpək əleyhinə RESEPT
Saç tökülməsi və kəpək əleyhinə bir çox paylaşmalarım olsa da bu resept də sınanılmış və olduqca faydalı bir reseptdir. 250 qram alma sirkəsinin üstünə 50 qram qarazirə (çörəkotu) toxumu töküb vam odda 5 dəq qaynadın, soyuduqdan sonra süz...
Yeməkdən sonra yatmağın sağlamlıq üçün 4 ZƏRƏRİ Yeməkdən sonra yatmağın sağlamlıq üçün 4 ZƏRƏRİ
Bir çox insanlar bilir ki, yeməkdən dərhal sonra uzanmaq və yatmaq olmaz. Lakin bunun səbəbləri bir çoxlarımız üçün dəqiq məlum deyil. Həkimlər xəbərdarlıq edir - yeməkdən dərhal sonra uzanan və ya yatan insanda bəzi pozulmaların inkişafı riski xeyli artır. 1. Ye...
Bu qidalar beyinə zərər verir! Bu qidalar beyinə zərər verir!
Beyni bitirən və öldürən 11 qida maddəsi təqdim olundu. Meqale.net sizə həmin qidaları yazır. [size=25]Şəkər və şəkər məhsulları[/size] Uzun müddətli şəkər istifadəsi nevroloji problemlərə səbəb olur. http://im.haberturk.com/2016/03/22/1213338_fc9537d7d1ceb4dd20c439cb5fa3e22c...
İmmunitet üçün Super qarışıq! RESEPT İmmunitet üçün Super qarışıq! RESEPT
Soyuq fəsillərdə müxtəlif vitaminli qarışıqların istifadəsi çox yaxşı profilaktik effekt verir. Adətən bu qarışıqlara meyvə quruları, limon, portağal, bal, qoz-fındıq daxil edilir. Bu məhsullar orqanizmi bütün ən vacib vitamin və minerallarla təmin edir, immuniteti möhkəm...
Qəbizlikdən əziyyət çəkirsinizsə, axşam yatmazdan əvvəl bunu için Qəbizlikdən əziyyət çəkirsinizsə, axşam yatmazdan əvvəl bunu için
Hal hazırda qəbizlik bütün dünyada çox yayılmış pozulmadır. Bunun əsas səbəbi müasir insanların həyat tərzidir. Müasir insanların əksəriyyəti sağlam şəkildə qidalanmır, az hərəkət edir, az su içir, daim streslərə məruz qalır ki, bunun nəticəsində bağırsaqlar...
Gündə 1 yumurta yesəniz.. Gündə 1 yumurta yesəniz..
Əvvəllər belə hesab olunurdu ki, yumurta qanda xolesterinin səviyyəsini qaldırır ki, bu da ürək və damar xəstəliklərinin inkişafına səbəb olur. Həkimlər insanlara yumurtanın qəbulunu məhdudlaşdırmağı tövsiyə edirdilər. Lakin son elmi araşdırmalar göstərib ki, yumurta nəinki ür...
Səhər yuxudan gözəl saçlarla oyanın Səhər yuxudan gözəl saçlarla oyanın
Yuxudan oyananda güzgüyə baxmağa qorxursunuz? Saçlarınız sizi dəhşətə salır? Elə bilirsiniz gözəl saçlarla oyanmaq ancaq kinolarda olur? Əslində isə bu, sandığınız kimi çətin iş deyil. Meqale.net Aile.lent.az-a istinadən mükəmməl saçlarla oyanmağın qay...
Soğan-sarımsaq qarışığı - soyuqdəymə və qripp sizi qorxutmasın! Soğan-sarımsaq qarışığı - soyuqdəymə və qripp sizi qorxutmasın!
Çoxsaylı elmi araşdırmalar sübut edib ki, soğan və sarımsaq həqiqətən güclü mikrob və virus əleyhinə təsirə malikdir. Soğan və sarımsağı "təbii antibiotiklər" adlandırmaq olar. Soyuq fəsillərdə soğan və sarımsağın köməyi ilə biz özümüzü bir...
Düyü və makaronu ətlə yeməyin! Uyğun olmayan qidalar siyahısı Düyü və makaronu ətlə yeməyin! Uyğun olmayan qidalar siyahısı
İnsanın sağlamlığı bir çox amillərdən asılıdır. Bu amillərdən ən vacib olanlardan biri qidalanmadır. Alimlərin fikirinə görə, qidalanma insan sağlamlığına irsiyyətdən daha böyük təsir edir. Bu səbəbdən biz daim düzgün və sağlam şəkildə qidalanmağa çalışmalıyıq...
Energetik içkilərin mütəmadi qəbulunun ciddi xəstəliyə yol açdığı məlum oldu Energetik içkilərin mütəmadi qəbulunun ciddi xəstəliyə yol açdığı məlum oldu
Alimlər müəyyən ediblər ki, mütəmadi olaraq qəbul edilən energetik içkilər qaraciyər iltihab xəstəliyi olan hepatitə gətirib çıxardır. Həkimlər bu cür nəticəyə 50 yaşlı kişi ilə baş vermiş hadisədən sonra gəliblər. O, həkimlərin onda kəskin qaraciyər çatışmazlı...
Həkimlərdən xəbərdarlıq: Lifli hamam kisələrindən istifadə etməyin! Həkimlərdən xəbərdarlıq: Lifli hamam kisələrindən istifadə etməyin!
İnsanın stressini duşdan başqa nə ata bilər və orqanizmi hamam kisəsi ilə masajdan daha yaxşı nə canlandıra bilər? Dünya həkimləri və dermatoloqları bununla razılaşmağa tələsmir. Aparılan araşdırmalarda məlum olub ki, lifli hamam kisələri orqanizmə xeyirdən çox zərər verir. “Jo...
Balla balqabağın qarışığı. İmmuniteti və Qaraciyəri möhkəmləndirən təbii vasitə! Balla balqabağın qarışığı. İmmuniteti və Qaraciyəri möhkəmləndirən təbii vasitə!
Balla balqabağın qarışığı xalq təbabətində ən tanınmış müalicəvi vasitələrdən biridir. Bu qarışıq həqiqətən çox güclü müalicəvi təsirə malikdir. Bu qarışığın müxtəlif hazırlanma üsulları var - bal balqabaq şirəsi ilə qarışdırılır və ya balqabağın əti sobada bişi...
Qırışları yox edən möcüzəvi heyva tumu maskaları Qırışları yox edən möcüzəvi heyva tumu maskaları
Heyvanın özü, qabığı, tumları, hətta yarpağı və çiçəyi ayrı-ayrılıqda min bir dərdə şəfadır. Bir sözlə, kalorisi az olan meyvənin faydaları saymaqla bitmir. Onun şəfası barədə hələ qədim insanlar da məlumatlı idi. Məsələn, qədim dövrlərdə romalılar ətirləri də heyv...
Sarıkökü qidalara əlavə etməklə 7 INANILMAZ FAYDAYA nail oluruq Sarıkökü qidalara əlavə etməklə 7 INANILMAZ FAYDAYA nail oluruq
Sarıkökün faydası və müalicəvi təsiri insanlara qədim zamanlardan məlumdur. Qədim Şərq tibbi əsərlərində bu ədviyyatın adı və onun müalicəvi xüsusiyyətləri dəfələrlə qeyd olunur. Qədim təbiblər sarıkökü mədə-bağırsaq sistemi, dəri, oynaqlar, soyuqdəymə, qadın və s...
Ac qarına su işməyin bu faydaları var Ac qarına su işməyin bu faydaları var
Meqale.net Deyerler.org-a istinadən bu faydaları yazır: 1. Böyrəkdə daşın əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Mədə turşuları mədə pozğunluğu və mədə yanması ilə yanaşı böyrəkdə daşların əmələ gəlməsinə də səbəb olur. Səhər su içərək eyni zamanda daşların əmələ gəlməsinin qarşısını ...
Hər gün göy soğan yeməyin faydaları Hər gün göy soğan yeməyin faydaları
Göy soğanı təbii antiseptik və antibiotik adlandırmaq olar. Onun tərkibində olan bir çox faydalı maddələr mikrobları, virusları, göbələkləri öldürür, immun sistemini gücləndirir, iltihabı azaldır. Meqale.net saglamolun.az-a istinadən göy soğanın faydalarını ...
Soyuqda üşümək istəmirsinizsə bu qaydalara əməl edin Soyuqda üşümək istəmirsinizsə bu qaydalara əməl edin
Soyuq havalarda üşüməmək üçün riayət olunmalı ilkin qaydalardan biri nizamlı və düzgün qidalanmaqdır. Son günlərdə hər kəs gah günəşli, gah da yağışlı payız havası ilə ayaqlaşmağa çalışır. Bədən isə ilıq, iç isidən havaların artıq gerid...
ÖLÜM saçan TURŞULAR VƏ MÜRƏBBƏLƏR! ÖLÜM saçan TURŞULAR VƏ MÜRƏBBƏLƏR!
Ev konservləri (müxtəlif turşular, salatlar, mürəbbələr, kompotlar) bizi botulizm xəstəliyinə yoluxdura bilər. Bu çox ağır və olduqca təhlükəli xəstəlikdir. Meqale.net Saglamolun.az-a istinadın xəbər verir ki, botulizmi törədən bakteriya Clostridium botulinum adlandırıl...
Hansı daha faydalıdır: meyvələr yoxsa tərəvəzlər? Yeni araşdırma.. Hansı daha faydalıdır: meyvələr yoxsa tərəvəzlər? Yeni araşdırma..
İndiyə qədər diyetoloqlar hər gün 5 porsiya meyvə və tərəvəzləri yeməyi tövsiyə edirdilər. Lakin son araşdırmalar bu tövsiyəyə müəyyən dəyişikliklər əlavə edib. İngiltərə alimləri araşdırmalar nəticəsində belə qərara gəliblər ki, tərəvəzlər meyvələrdən daha faydalıdır, meyvələri...
Axşamdan qalan suyu içməyin! Axşamdan qalan suyu içməyin!
Yatmadan əvvəl baş ucunuza qoyduğunuz bir stəkan suyu səhər yuxudan durar-durmaz içdiyiniz vaxt olub? Bəlkə də fərqinə varmamısınız, amma bu suyun dadı normaldan daha fərqli olur. Sizcə, niyə? Meqale.net Aile.lent.az-a istinadən bunun səbəbini açıqlayır. Suyun PH dəyəri aşağı d&u...
Televizoru yüksək səslə dinləyənlər, bu xəbərə diqqət! Televizoru yüksək səslə dinləyənlər, bu xəbərə diqqət!
Televizor və radionun səsini çox verən şəxslərdə eşitmə qüsuru yarana bilər. Meqale.net atv.az-a istinadən bildirir ki, türkiyəli qulaq-burun həkimi bu məsələdə diqqət edilməsi lazım olan məqamlar və müalicə üsulları haqqında məlumat verib. "Normal danışmaq...
Hər gün 10 dəqiqə piyada gəzməyin faydaları Hər gün 10 dəqiqə piyada gəzməyin faydaları
Piyada gəzmək zaman və məkandan asılı olmayaraq bütün şərtlər altında edilməsi mümkün olan idman növüdür. Amerikada aparılan araşdırmalardan biri sübut edib ki, yemək yedikdən dərhal sonra ən az 10 dəqiqə piyada gəzmək 2-ci tip diabet xəstəliyinə tutulma riski...
Balqabağın sağlamlıq üçün 7 mühüm faydası.. Balqabağın sağlamlıq üçün 7 mühüm faydası..
Balqabaq sözün əsl mənasında təbii dərmandır. Müxtəlif faydalı maddələrlə olduqca zəngin olan qalqabaq insan sağlamlığına çox müsbət təsir edir. Meqale.net Saglamolun.az-a istinadən izə bu möcüzəli tərəvəzin 7 mühüm faydasını təqdim edir: 1. Ü...
Piyada yeriməyin faydaları! Piyada yeriməyin faydaları!
Hamı yaxşı bilir ki, piyada yerimək ideal çəkiyə malik olmağa, diabet və ürək xəstəliklərindən uzaq olmağa yardım edir və insanın ömrünü uzadır. Meqale.net deyerler.org-a istinadən bildirir ki, ancaq piyada yeriməyin başqa faydaları da vardır ki, onlarla tanış olaq. ...
Ətlə ayran birlikdə qəbul edilə bilərmi? Ətlə ayran birlikdə qəbul edilə bilərmi?
Türk yemək mədəniyyətində ayran və ət vaz keçilməz ikilidir. Son vaxtlarda ən çox mübahisə edilən mövzulardan biri ət ilə süd və süd məhsullarının birlikdə istifadə edilib edilməməsidir. Bu mövzu ilə bağlı aparılan araşdırmalara görə kalsium dəmir qəb...
Yatağınızda 10 milyon gənə yaşayır! Yatağınızda 10 milyon gənə yaşayır!
Aparılan araşdırmalara görə, bir yataqda orta hesabla 10 milyon ətrafında mikroskopik gənə yaşayır. Xüsusilə ilıq və nəmli şəraitləri sevən gənələr sağlamlığınıza təsir göstərir. Əslində zərərsiz olan bu həşəratların yaydığı qoxular və bədən mayeləri astma və soyuqdəyməyə səbəb ola b...
Göz altı qırışlarını yox edəcək Maska! Göz altı qırışlarını yox edəcək Maska!
Gözlərin altı daha həssas dəriyə malik olduğu üçün vaxtından əvvəl qırışır. Meqale.net atv.az-a istinadən bu cür qırışların qarşısını alan bir neçə maska təqdim edir:   [size=25]Portağal maskası[/size]   1 yumurta sarısı 1 x.q zeytun yağı 2 x.q port...

←Geri qayıt


Reklam


Təsadüfi məqalələr

Çin, Marsa səyahət üçün vaxt verdi Çin, Marsa səyahət üçün vaxt verdi
28 Avq. 2016, 00:51
Niyə xalq olaraq inkişaf etmirik? Niyə xalq olaraq inkişaf etmirik?
5 Sent 2016, 19:38
"Sürpriz" tortunun hazırlanma qaydası "Sürpriz" tortunun hazırlanma qaydası
13 Okt. 2016, 18:31
Hamımıza maraqlı gələn suallar və cavabları Hamımıza maraqlı gələn suallar və cavabları
15 İyul 2016, 18:20
Bizi cavanlaşdıran məhsullar bunlardır! Bizi cavanlaşdıran məhsullar bunlardır!
2 Sent 2016, 18:08
Yeniyetməlik çağında fərsizliyin səbəbi tapıldı Yeniyetməlik çağında fərsizliyin səbəbi tapıldı
31 Avq. 2016, 20:59
Ən tənbəl ölkələr siyahısı Ən tənbəl ölkələr siyahısı
1 İyul 2016, 13:25
Müalicəvi reyhan çayının resepti Müalicəvi reyhan çayının resepti
7 İyul 2016, 01:05
Bumeranq nədir? Nə işə yarayır? Nə zaman yaranmışdır? Bumeranq nədir? Nə işə yarayır? Nə zaman yaranmışdır?
27 İyun 2016, 04:18
Qurşaq vaxtı anlayışı Qurşaq vaxtı anlayışı
18 İyun 2016, 13:33
İtaliyada uşaqlarına peyvənd etdirməyənlərə cərimə edilir İtaliyada uşaqlarına peyvənd etdirməyənlərə cərimə edilir
23 May 2017, 14:43
Nə üçün pulları kopyalamaq olmur? Səbəb maraqlıdır.. Nə üçün pulları kopyalamaq olmur? Səbəb maraqlıdır..
17 İyun 2016, 18:21
Artıq Whatsapp-da VİDEOZƏNG-lər belə edə biləcəksiniz! (yüklə) Artıq Whatsapp-da VİDEOZƏNG-lər belə edə biləcəksiniz! (yüklə)
27 Okt. 2016, 15:53
Moruqlu milkshake resepti Moruqlu milkshake resepti
1 İyul 2016, 17:46
ES File Explorer-ən funksiyonal manager ES File Explorer-ən funksiyonal manager
29 İyun 2016, 17:58
Xərçəng xəstəliyinin sağalmama səbəbi müəyyən edildi Xərçəng xəstəliyinin sağalmama səbəbi müəyyən edildi
8 Noy 2016, 23:49
İnsanda gülüş hissi oyadan 20 heyvan şəkilləri İnsanda gülüş hissi oyadan 20 heyvan şəkilləri
28 May 2016, 20:07
Ətlə lavaş piroqu Ətlə lavaş piroqu
23 Okt. 2016, 14:25
Android cihazı ilə edə biləcəyiniz 3 maraqlı şey Android cihazı ilə edə biləcəyiniz 3 maraqlı şey
16 Okt. 2016, 21:34
İmtahan stressi nədir? - PSİXOLOJİ TƏRƏFLƏRİ İmtahan stressi nədir? - PSİXOLOJİ TƏRƏFLƏRİ
28 İyun 2016, 01:28

Kateqoriyalardan

Maraqlı

Yeni kitab satışda - Cəlal Rza "Yatağımdakı qadın" (10 Dek. 2017, 21:26)
Sevgiyə aid maraqlı cümlələr (29 Sent 2017, 16:55)
Beyin şəbəkəsində 11 ölçülü quruluşlar kəşf edildi! (11 İyul 2017, 10:27)
Ekstremal vəziyyətlərdə necə davranacağınıza dair 10 həyati taktika (18 Mart 2017, 11:48)
Google CEO-sunun şəxsən cavab verdiyi 7 yaşındakı qızdan Google-a iş müraciəti (19 Fev. 2017, 21:36)
Dünya üzərində insan istehsalı olan obyektlərin ümumi çəkisi nə qədərdir? (10 Dek. 2016, 14:13)
Kolbasaya qatılanlar sizi şok edə bilər: peyin, milçək sürfəsi... (10 Dek. 2016, 00:36)
Faydalı

Şəkildə cazibədar görünməyin 10 qaydası (16 Apr. 2017, 16:57)
Rahat yatmaq istəyirsinizsə, limonu dilimləyin və .. (1 Apr. 2017, 13:36)
Güclü küləyin sağlamlığınıza 7 mənfi təsiri (1 Apr. 2017, 13:31)
Bu əşyaların son istifadə tarixini bilirsiniz? (19 Fev. 2017, 21:45)
Android cihazlar üçün 5 qızıl məsləhət (3 Yan. 2017, 01:27)
Dodağınıza uçuq çıxıb? Pambığı süddə isladın və.. (23 Dek. 2016, 02:02)
Duzlu suyun möcüzəsi! (11 Dek. 2016, 17:42)
Texnologiya

Milyonlarla iPhone istifadəçisinə Apple-dan pis xəbər! (15 Apr. 2017, 11:49)
Nəhayət ki, bu baş verdi! Dubayda uçan sürücüsüz taxilər fəaliyyətə başlayır (tarix deyildi) (19 Mart 2017, 01:25)
"Microsoft"un yeni texnologiyası, proqramçıları işsiz qoya bilər (24 Fev. 2017, 20:22)
Androidə rəqib olacaqdı, amma qrupu dağıtdılar. (4 Fev. 2017, 12:02)
iPhoneda yeni mesajı gizləmə xüsusiyyəti VIDEO (14 Dek. 2016, 21:10)
Artıq telefonunuzu bir toxunuşla şarj edə biləcəksiniz (VİDEO) (13 Dek. 2016, 23:13)
Modemləri zombiyə çevirən zərərli proqram bütün dünyanın internetini kəsəcək gücdədir (12 Dek. 2016, 18:56)
Elm və Təhsil

NASA yüksək radiasiya yayan yeni qalaktika kəşf etdi! (1 Yan. 2017, 11:08)
Sutkada 25 saat nə zaman olacaq? (9 Dek. 2016, 16:14)
Alimlər mal ətinin əvəzləyicisini tapıblar! (21 Noy 2016, 18:13)
Qadınların yaddaşı kişilərdən daha güclüdür (11 Noy 2016, 20:19)
Alkoqolizmin dərmanı kəşf olundu! (9 Noy 2016, 14:33)
Delfinlər haqqında inanılmaz və maraqlı yeni fakt ortaya çıxıb! (4 Noy 2016, 17:46)
Sol və Sağ beyin birlikdə çalışarsa nə olar? (31 Okt. 2016, 09:06)
Mətbəx

Sevgilinizə bu yeməkləri bişirin - RESEPT (13 Fev. 2017, 22:26)
10 dəqiqəyə əlüstü hazır olan BALLI PEÇENYELƏR (13 Noy 2016, 18:12)
Göbələkli blinçik necə hazırlanır? (1 Noy 2016, 01:31)
Şokoladlı gavalı mürəbbəsi (23 Okt. 2016, 14:29)
Ətlə lavaş piroqu (23 Okt. 2016, 14:25)
Zebra naxışlı keks resepti (21 Okt. 2016, 15:50)
Bulqur şorbası resepti (21 Okt. 2016, 15:29)
Oyunlar

GTA V-də kimsəsiz evin yaxınlığında kəşf edilən ürküdücü sirr ortaya çıxarıldı! (1 Noy 2016, 21:04)
Hacker olmaq üçün super oyun: Hackers (23 Sent 2016, 11:42)
Forza Horizon 3 nəhayət tamamlandı! (31 Avq. 2016, 12:08)
2016-cı ilin ən yaxşı oyunları açıqlandı (29 Avq. 2016, 00:39)
WWE Immortals oyunu yüklə (26 Avq. 2016, 17:27)
Cross fire (27 İyun 2016, 18:21)
Zombie Objective (21 İyun 2016, 16:26)
Musiqilər

Mursel - Melek 2016 (5 İyun 2016, 16:49)
Vasif Azimov - Cani Yanar 2015(ft Deniz) (30 May 2016, 20:51)
Yumor

Ronaldonu belə görməmisiniz! - GÜLÜŞ VAXTI (10 İyul 2016, 19:00)
Nisbilik nəzəriyyəsi - QISA VƏ YUMORİSTKİK İZAH (3 İyul 2016, 13:30)
Yalnız qadınlar anlayacaq :) - YUMOR (20 İyun 2016, 00:01)
Məşhurlar və atlar (18 İyun 2016, 00:40)
Qeybətcil arvadların proqnozu)) (5 İyun 2016, 20:42)
Xanım Tapmadığı üçün Məzuniyyət Gecəsinə Pişiklə Gələn Oğlan (28 May 2016, 14:36)
Şeirlər

Profil üçün mənalı və marağlı statuslar (1 Apr. 2017, 23:11)
Maraqlı sevgi statusları (1 Apr. 2017, 18:59)
Cızma-qara.. Parvin Mehtiyev (26 Mart 2017, 17:23)
Sevdim - Pərvin Mehtiyev (24 Mart 2017, 20:24)
Nizami Gəncəvi - lirik qəzəl (9 Mart 2017, 19:33)
Mənə Baxdın (qəzəl) (20 Noy 2016, 12:40)
Sevgi Dəmidir (qəzəl) (20 Noy 2016, 12:21)
Uşaq dünyası

Uşaqların təhsilə münasibətində valideynin rolu (14 Okt. 2016, 23:54)
Körpələrin diş çıxarma əlamətləri (27 Sent 2016, 20:22)
İştahasız uşaqlar üçün faydalı məsləhətlər (26 Sent 2016, 18:29)
Uşağınız qaranlıqdan qorxursa (13 Avq. 2016, 22:55)
Hər gördüyünü istəyən uşaqla necə davranaq? (1 İyul 2016, 00:36)
Uşağa necə "yox" deyək? (28 İyun 2016, 22:45)
Körpə 1 aylığında (22 İyun 2016, 18:09)
Hekayələr

Xoşbəxt pişik (16 Okt. 2016, 11:49)
Nabokovun Sərnişin hekayəsi (26 Sent 2016, 13:58)
Bir işin dəlisi olmaq.. (3 İyul 2016, 14:39)
Eynşteyn və sürücüsü (3 İyul 2016, 13:23)
"Axmaq" şagird - HEKAYƏ (2 İyul 2016, 19:54)
Üç sual-Lev Tolstoy (1 İyul 2016, 00:51)
Kim yaradırsa, oda yaddaşlarda qalır, Nazim Hikmət kimi! (19 İyun 2016, 15:58)
Tariximiz

Azərbaycanlı ANALARIN yaraşığı - Kəlağayı - TARİXİMİZ (19 İyun 2016, 22:03)
Milli təfəkkür tərzimiz olan xalça (17 İyun 2016, 19:17)
Azərbaycan tarı (17 İyun 2016, 18:50)
Tarixdə Şah İsmayıl anasını öldürübmü? (1 İyun 2016, 16:27)
Mübariz İbrahimov (30 May 2016, 00:47)
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları (30 May 2016, 00:39)
Sara Xatun (29 May 2016, 13:55)
Şəkillər

Oxşarlıq sizi şoka salacaq: məşhurların əkizləri. ŞƏKİLLƏR (1 Apr. 2017, 13:26)
Bu fotolar ən yaxşı ordu fotoları seçildi (26 Okt. 2016, 19:08)
Instagramın "Ən qəribə" fotoqrafçısı (24 Okt. 2016, 19:13)
Sosial şəbəkələr futbol klubu olsa idi formaları necə olardı? (22 Okt. 2016, 21:40)
Yaponların hazırladıqları qeyri-adi çətirlərə baxın (16 Okt. 2016, 12:06)
Cizgi film qəhrəmanlarının real həyatda şəkilləri (28 Sent 2016, 19:19)
Qəlb isidən SSRİ həyatının təsvir edən Natürmort rəsmlər (3 Sent 2016, 23:20)
Tibb sahəsi

İtaliyada uşaqlarına peyvənd etdirməyənlərə cərimə edilir (23 May 2017, 14:43)
Hər 10 ölümdən birinin səbəbi "Siqaret" (6 May 2017, 21:17)
Baş ağrısının 7 qeyri-adi səbəbləri (19 Dek. 2016, 18:52)
Bədənimizdə yaşayan bakterilər bizi xərçəngdən qoruyur.. (11 Noy 2016, 12:20)
Xərçəng xəstəliyinin sağalmama səbəbi müəyyən edildi (8 Noy 2016, 23:49)
Bu göbələklər qaraciyər çatışmazlığına səbəb olur XƏBƏRDARLIQ (5 Noy 2016, 13:36)
İnsan xasiyyətinin onun sağlamlığına qoyduğu təsirlər! (24 Okt. 2016, 12:59)
Proqramlar

"Necə və hansı proqramla?" dediyimiz 6 suala cavab (3 Yan. 2017, 01:37)
Adobe Photoshop Fix: Android üçün təqdim olundu! (4 Noy 2016, 23:17)
Artıq Whatsapp-da VİDEOZƏNG-lər belə edə biləcəksiniz! (yüklə) (27 Okt. 2016, 15:53)
Play Store-da tapa bilməyəcəyiniz ən yaxşı APKlar (19 Okt. 2016, 18:34)
Android cihazı ilə edə biləcəyiniz 3 maraqlı şey (16 Okt. 2016, 21:34)
Facebookda hesabı necə silirlər? (15 Okt. 2016, 22:25)
Kompüterlər üçün nəhayət Instagram istifadəyə verildi (14 Okt. 2016, 20:09)
Videolar

Britaniyalı şəxs "Dəmir adam" geyiminin işlək prototipini təqdim etdi. VİDEO (1 Apr. 2017, 18:36)
iPhone 7-nin timsahın dişlərinə qurban verərək dözümlülüyünü yoxladı (VİDEO) (25 Dek. 2016, 13:44)
2016-cı ilin ən maraqlı hadisələrini 2 dəqiqəlik videoda əks etdirdilər (17 Dek. 2016, 23:02)
Nüvə bombasının partlamasının fəsadları (VİDEO) (10 Noy 2016, 16:35)
Qolları olmayan qız hər işi görür, inanılmaz bacarıqlarına baxın VIDEO (3 Noy 2016, 21:08)
Alyaskada yaşayan bu canlı hər kəsin diqqətini cəlb edib (Video) (2 Noy 2016, 15:22)
Adrenalin sevənlərə VİDEO (17 Sent 2016, 23:44)

Bizi Facebookla izlə!

Ana səhifə
Saytda axtar
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə
Joshgunpro.com
Reklam ver
Saytın xəritəsi
Meqale.Net — 2016 ©
* Materiallardan istifadə zamanı istinad mütləqdir!